Ratele dobânzilor mondiale

Таблица със световни лихвени проценти

Основни лихвени проценти. Показва световните лихвени проценти за деня. Определя се за всеки работен ден и показва движението на световните лихвени проценти в реално време.

Световни лихвени проценти и как се определя лихвеният процент

Лихвеният процент е скоростта, с който се плащат лихви от кредитополучателите за използване на парите, които те заемат от заемодателя. По-конкретно, лихвен процент е процент от главницата (P), платена определена сума пъти (m) за период (обикновено цитиран годишно).

Пример: една малка фирма заема капитал от банка за закупуване на нови активи за дейността си, а в замяна на кредитора получава лихва с предварително определен лихвен процент за разсрочване на използването на средствата и вместо да ги отпуска като заеми на кредитополучателя. Лихвените проценти обикновено се изразява като процент от главницата за срок от една година.