Daily Analysis

man1 tr-begin

There is 2 type analysis: Фундаментален and Технически

Технически анализ:

Какво представлява техническият анализ?

Техническият анализ е техника за прогнозиране на бъдещата посока на движение на цените чрез изследване на минали данни – главно цени, обеми и индикатори open interest.

При вземането на решения техническите експерти използват информация за пазарите (например минали цени и изтъргувани обеми) и математически индикатори. Тази информация по правило се изобразява в графика, която се актуализира в реално време и се интерпретира с цел да се определи кога трябва да се купи респ. To sell the financial instrument.

Dow Theory

The basis of the theory is a series of ideas and publications of Charles Dow (Charles H. Dow, 1851-1902), American journalist, first editor of the newspaper «Wall Street Journal». Consideration of the following three basic principles:

 1. The price reflects the collective impact of all market forces. At any moment the price is a result and reflection of the driving forces of the market.
 2. Price movement is subject to trends / trends /, which can be identified and can be converted into a chance to win.
 3. Prices tend to be repeated.
 • Advantages of technical analysisRequires more information than fundamental analysis. Trader extract all the necessary information on the prices and traded obemi.Tay focusing on identifying the "reversal" of the trend, the question of when entering the transaction is easier in technical analysis.
 • Недостатъци на техническия анализТехническият анализ може сам по себе си да допринесе за осъществяването на собствени прогнози. Ако търсенето и предлагането са образувани съвместно от голям брой инвеститори, които използват подобни инструменти и действат съгласно сродни концепции, цените действително могат да започнат да се движат в предполагаемата посока.

 

Фундаментален анализ:

Какво представлява фундаменталният анализ?

Фундаменталният анализ е метод, който се опитва да прогнозира действителната стойност на дадена инвестиция. Изхожда от теорията, че пазарната цена на актива има тенденция да се връща към неговата „действителна“ стойност.

Фундаменталният анализ, който се прилага при валутната търговия, trying to predict the changes in the price of the currency and to detect trends by analyzing instantaneous economic situation, government policies and social factors within a particular economic environment. Валутните трейдъри правят оценка на икономическото състояние на дадена държава и щателно изследват макроикономическите индикатори, към които се числят например:

 • обявявани лихвени проценти,
 • брутен вътрешен продукт (англ. GDP),
 • индекс на потребителските цени (инфлация) и индикатори за разходи,
 • индикатори за заетост,
 • продажби на дребно и доверие на потребителите,
 • позитивен или негативен търговски баланс,
 • бюджетна и валутна политика на правителството.

 

Предимства на фундаменталния анализ:

Определя действителната стойност на инвестицията.

Идентифицира дългосрочни възможности за инвестиции.

Недостатъци на фундаменталния анализ:

The excessive volume of macroeconomic indicators can lead to confusion in novice investor.

 

Technical analysis and / or fundamental analysis?

Technical analysis is one of the most important tools for predicting the behavior of financial markets. Technical analysis has established itself as an effective tool of the investor and applied by a growing number of players in the market if used in conjunction with fundamental analysis technical analysis can offer a much more comprehensive assessment of the situation, which may ultimately lead to winning deals.